Я у світі

Сучасний зміст та завдання дошкільної освіти на засадах базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі”

02-ya-u-sviti Дитинство – найважливіший період у житті людини. Виховання людини в дусі загальнолюдських ідеалів і національних традицій починається з раннього дитинства – важливого етапу становлення людини, коли формується вміння мислити, свідомо сприймати навколишній світ і самого себе, спілкуватися з іншими людьми.

Чим більше дізнається дитина в перші роки життя, тим допитливішою, розумнішою вона буде. Від інших вікових періодів дошкільне дитинство відрізняється тим, що забезпечує загальний розвиток, який є основою формування особистості.

В останні роки в усьому світі особлива увага приділяється забезпеченню прав дітей на здобуття освіти: вносяться зміни в освітні системи, створюються умови, які дають дітям змогу розвиватися творчими особистостями, рости здоровими, захищеними від будь-яких форм насильства, з почуттям гідності. І в нашій державі реалізація права кожної дитини на якісну дошкільну освіту є першочерговим завданням сьогодення.

11-ya-u-sviti Дотепер суть педагогічної роботи з дошкільниками полягала в озброєнні їх знаннями, вміннями та навичками, що знадобляться їм у майбутньому. У межах же особистісно орієнтованого підходу зміст навчання осмислюється інакше: гуманістична педагогіка розглядає дитину в сукупності всіх її проявів, у тому числі й вікових, статевих, особливостях індивідуальної історії життя тощо. В зв’язку з цим і виникла необхідність створення нової Програми, яка забезпечувала б саме такий підхід до виховання й навчання дошкільнят.

Фахівець, який сьогодні працює в системі дошкільної освіти і виховання, має опанувати педагогічні технології, що відповідають новим суспільним цілям та рівню розвитку науки про дитину. Він повинен уміти працювати в умовах ринку, розуміти, що тільки високий професіоналізм, творчість, ініціатива допоможуть йому знайти своє місце та самореалізуватися в професії.

Технологія професійної підготовки педагогів складається зі способу конструювання змісту навчання, адекватного завданням часу, ефективної системи методів підготовки фахівців, форм організації навчального процесу, взаємодії викладача й студента на основі особистісно орієнтованої моделі.

Базовою програмою передбачено врахування в навчально-виховному процесі індивідуальних особливостей розвитку кожної дитини, яка відвідує дошкільний заклад.

Індивідуальність – особистість у своїй неповторності, своєрідності, унікальності, тож виникає необхідність орієнтуватися на кожну дитину, враховувати її темперамент, характер, здібності тощо. Отже, реалізувати індивідуальний підхід означає ставитися до кожної дитини як до своєрідної, неповторної особистості, усвідомлюючи: кожна дитина не краща і не гірша за іншу. Діти просто різні.

14-ya-u-sviti У Програмі закладено компетентнісний підхід. Термін “життєва компетентність” сьогодні стає дедалі вживанішим.

Оскільки це поняття є суттю особистісно орієнтованої моделі освіти, воно проходить червоною лінією у Програмі.

Компетентність – це обізнаність, уміння, вправність у певному колі питань, тобто йдеться про обізнаність дитини в усіх сферах життя, ціннісні ставлення дошкільника до себе, людей, довкілля, речей тощо. Програма саме й відкриває дитині світ в єдності чотирьох сфер – природи, культури, людей, власного Я. Показниками життєвої компетентності є насамперед активність дитини в ігровій, предметно-практичній діяльності, спілкуванні, сформованість у неї базових якостей особистості. Життєво компетентна дитина адекватно поводиться в різноманітних ситуаціях, є в них активним суб’єктом, проявляє власне Я. Вона знає, може, хоче й адекватно діє відповідно до обставин.

Бути компетентним, означає бути життєздатним, вміти адекватно поводитися в різних життєвих ситуаціях, виступати активним суб’єктом життєдіяльності та вміти проявляти своє Я у різних сферах життя. Це значно складніше й багатогранніше, ніж окремо формувати систему знань.

Новою Програмою передбачено фізичний розвиток дошкільника і його вплив на розвиток особистості дитини.

Головна мета дошкільної освіти на сучасному етапі – розвиток дитини як особистості, що передбачає турботу про її здоров’я, духовне й соціальне благополуччя тощо.

16-ya-u-sviti Турбота про фізичне здоров’я дитини завжди була й лишається одним із головних завдань педагогічної роботи. Сьогодні переважна більшість дошкільнят потерпає через дефіцит руху, недостатню загартованість,  низьку витривалість. Тож у Програмі головну увагу приділено збереженню та розвитку здорового способу життя дошкільників, створенню умов, які запобігають дії шкідливих чинників. Оскільки фізичне здоров’я нерозривно пов’язане з психічним, соціальним та духовним, його збереження та зміцнення можливе лише за умови поєднання медичних засобів, оптимальної системи педагогічних впливів, координації дій медичного персоналу, вихователів, батьків, психологічної служби. Так, позитивним зрушенням є об’єднання зусиль батьків та педагогів щодо організації таких форм роботи, як батьківський всеобуч, школа молодої родини, свідоме батьківство тощо.

На сьогодні батьки мають змогу обирати для дітей дошкільні навчальні заклади (групи) творчо-розвивального характеру. Серед них найпоширенішими є логіко-математичні, естетичні, гуманітарні, фізкультурно-оздоровчі та інші. Нова Програма не тільки посилює ці аспекти, а й передбачає розвиток природних задатків дитини. Вперше в ній уміщено матеріали “Дошкільник і комп’ютер” та “Навчання дошкільника іноземних мов“.

Базова програма орієнтує педагогів на перехід від декларування переваг особистісної моделі до її реального впровадження, від налаштованості на майбутнє (підготовки до школи) – до турботи про повноцінне проживання дитиною сьогодення, від урочної форми організації життєдіяльності дошкільника – до організації змістовного, насиченого дитячого існування, від практики покрокового оцінювання та порівняння дитини з однолітками — до оволодіння наукою та мистецтвом терплячого спостереження за роботою особистісного зростання дитини, до порівняння її лише із самою собою. При цьому варто пам’ятати: самих по собі знань дитини про різні сторони життя — замало, життєва компетентність дошкільника передбачає не лише знання, а й уміння позитивно ставитися, адекватно діяти.

Програмою передбачено формування шкільної зрілості:

21-ya-u-sviti а)  розумової зрілості, показником якої є диференційоване сприймання, довільна увага, елементарні форми аналітичного мислення; знання про природу, культуру, людей, самого себе; здатність висловлювати елементарні судження, обґрунтовувати свої думки;

б)  соціальної зрілості, пов’язаної з умінням спілкуватися з дорослими та однолітками, ініціювати контакти, налагоджувати спільну взаємодію, домовлятися, узгоджувати свої дії з партнерами, допомагати іншим людям, мобілізовуватися на долання труднощів, виявляти відповідальність, виробляти самооцінні судження, поважати себе та інших;

в) емоційної зрілості, яка виявляється в певній емоційній стабільності дитини, її здатності адекватно реагувати на ситуації та події, орієнтуватися в настроях та станах людей, що навколо, брати їх до уваги, контролювати та регулювати свою емоційну поведінку, утримуватися від імпульсивних проявів.

Особливо важливими завданнями є перебудова ставлення педагогів до дітей, організація спілкування з вихованцями на принципах партнерства, поваги до них, віри в досягнення дітей. Це допоможе вихователеві бачити кожну дитину окремо й відповідно добирати доцільні саме для неї способи роботи.

Програма “Я у Світі” стимулює розкриття творчого потенціалу, проявів креативності у членів педагогічного колективу.

Практика впровадження базової програми розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі» в школі – дитячому садку 1 ступеня « Пролісок»

01-ya-u-sviti Новий навчальний 2009-2010 рік для українських дошкільників –рік упровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі»Школа – дитячий садок 1 ступеня « Пролісок» являється учасником науково-педагогічного експерименту в апробації нової програми та по сьогоднішній день дошкільні групи працюють за даною програмою.

Нові тенденції в системі дошкільної освіти пов’язані з впровадженням у практику роботи Базової програми « Я у Світі» та вимагають зміни мислення педагогів, нових підходів до організації діяльності дошкільного навчального закладу.

Спираючись на вищесказане, директор школи – дитячого садка  «Пролісок», Дарницького району м. Києва, Полякова Людмила Степанівна створила навколо себе весь колектив, правильно налаштувала його на перебудову педагогічної діяльності, зміну характеру і форм взаємодії з дітьми та батьками.

Як відомо всім, успішне впровадження будь – якої програми можливе лише за умови правильної організації і спланованості навчально – виховного процесу.

Як організувати життя дитячого садка, щоб перед дітьми відкрився чудовий світ у живих фарбах, яскравих і тремтливих звуках, через казку, фантазію, гру, через неповторну дитячу творчість? Як надати кожній дитині можливість відчути себе дослідником і винахідником, щоб власне досягнення викликало радість  і гартувало волю? Ці питання завжди хвилюють і будуть хвилювати колектив.

22-ya-u-sviti Високому рівню знань учнів у « Проліску» сприяє насамперед глибокий професіоналізм і методична майстерність усіх вчителів, які на чолі з заступником директора з навчально – виховної роботи, Даніш Оленою Юріївною постійно відточують фахову вправність, підвищують свою кваліфікацію, активно займаються самоосвітою.

В березні 2010року в стінах закладу було проведено методичне об’єднання для вихователів груп раннього віку дошкільних закладів та шкіл – дитячих садків 1 ступеня  Дарницького району на тему :

19-ya-u-sviti « Впровадження шляхів оптимізації навчально – виховного процесу в практику роботи з дітьми раннього віку з Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі», де всі присутні мали змогу переглянути заняття – гру  в групі раннього віку « Листівка- подарунок для жучка сонечка», що підготувала творчий вихователь 1 категорії Ісаєва Олена Миколаївна. Заступник директора з НВР Даніш О.Ю. ознайомила присутніх з плануванням та організацією життєдіяльності в групі раннього віку, переглянуто на інтерактивній дошці відеофільм за участю вихованців групи « Курчатко» на чолі з вихователем – Чернобай Даною Савівною « Організація навчально – виховного процесу в групі раннього віку».  Для присутніх  було організовано  виставку дидактичних та методичних посібників, новинок методичної літератури за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі»

Систематично творчі педагоги власноруч створюють дидактичні посібники та ігри з усіх сфер Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»з урахуваннях всіх ліній розвитку. Все це було представлено на виставці, яка проходила в закладі  та в Будинку Вчителя на «Дні Дошкілля» в лютому місяці 2010року:

  • «Веселі ґудзики » (гра на сприяння навичок роботи з ґудзиками) вихователь Чернобай  Д.С. та пом. вихователя Свистун В.О. – ІІ гр. р. віку;
  • Ігри з пробками, прищепками, кольоровими мочалками («Квіткова галявина», «Веселі сонечка», «Яскраві метелики» та ін.) – вихователь І мол. гр. Ісаєва О.М.;
  • Посібники за Базовою програмою розвитку дитини « Я у Світі» – вихователі Ванцівська Н.І., Чернякова Н.В., Ісаєва О.М., Глоба В.М., Самсоненко Н.А., Коваль Ж.Л.
    • Педагоги тісно співпрацюють з батьками. Протягом року були проведені планові та позапланові батьківські збори, основною темою яких було залучення батьків та дітей до здорового способу життя («Організація навчально – виховного процесу», « Плануємо життєдіяльність дітей за Базовою програмою  «Я у Світі» разом. Співпраця батьків та вихователів.» Створення належних умов для повноцінного життя, здоров’я та належного фізичного розвитку дітей в закладі та в родинному колі», « Здоровий спосіб життя з батьками», « Психологічні особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку», « Причини типових труднощів у родинному колі при спілкуванні», « Культура спілкування в сім’ї»)

А також дивіться:

matem_4 empa image 1249550217309_18428_200_200