Уроки без мороки

Шкільний світ №36(500), вересень 2009.

Учень — це не посудина,
яку потрібно наповнити,
а факел, який треба запалити.

К. Ушинський

Усі ми знаємо, з якою радістю й цікавістю дитина йде вперше до школи. Але з часом утрачається інте¬рес до навчання, учні швидко стомлюються, хворіють. Спо¬стерігається погіршення не лише фізичного здоров’я дітей, а й психічного. Шкільні страхи, тривога на фоні перевантаження є основою для формування дис¬комфорту, хронічного шкільного стресу. Діти вже не дуже поспіша¬ють в освітній заклад, який перетворюється для них на суцільні страждання. Чому це відбувається?

детальніше

І педагог, і психолог, і педіатр
Однією з причин того, що діти не хочуть ходити до школи, На нашу думку, є втрата мотивації до навчання, яка спричинюється низкою факторів, а саме:

  • невмінням учитися і долати труднощі;
  • перевантаженням навчальних програм, прагненням учителя дати більше інформації, що призводить до перевтоми дітей;
  • одноманітністю життя і навчаль¬ного процесу, монотонністю, відсутністю яскравих вражень;
  • схожістю методів організації на¬вчального процесу, авторитарністю вчителів і батьків…

Сьогодні перед батьками та педагогами однаково гостро постають питання успішності й здоров’я дітей (особливо у молодшому шкільному віці). Необхідна переорієнтація на людину, на те, щоб створити можливості кожному стати неповторною особистістю. Зрозуміло, такі зміни не¬можливі без застосування на уроках інтерактивних технологій, що дають можливість задіяти в процесі навчан¬ня не тільки інтелект, досвід, свідомість людини, а й її почуття, емоції, вольові якості, і саме цим сприяють підвищенню ефективності засвоєння матеріалу. Тож учителеві треба бути одночасно і педагогом, і психологом, і педіатром. А найголовніше, крім любові до дітей, — зуміти оіцнити можливості й природні особливості кожного школяра та за необхідності скоригувати недоліки в його розвитку, дібравши індивідуальний підхід до навчання й виховання.

До пріоритетних напрямів роботи з питання створення таких умов відноситься розробка і впровадження у навчально-виховний процес здоров’язберігаючих технологій, методів профілактики стомлення, підвищення моторної і психоемоційної активності школярів із урахуванням їх індивідуальних і вікових особливостей.

Здоров’язберігаючі технології

Перед педагогічним колективом ШДС «Пролісок» виникло питання: як створити оптимальні умови для на¬вчального процесу, що відповідав би психофізіологічним законам формування і розвитку молодших школярів? Ми винесли тему «Впровадження у навчальний процес здоров’язберігаючих технологій» на педагогічну нараду, де поділилися досвідом, як ми створюємо комфортне навчання, зменшуємо втомлюваїгість учнів, уникаємо стре¬сових ситуацій і таким чином зберіга¬ємо здоров’я дітей.
За визначенням Смирнова М. А., здоров’язберігаючі технології— це комплексна, побудована на єдиній методологічній основі система організаційних і психолого-педагогічних прийомів, методів, технологій, спрямованих на збереження, охоро¬ну та зміцнення здоров ‘я учнів, фор¬мування у них культури здоров’я, а також на піклування про здоров’я педагогів.

Здоров’язберігаючі освітні технології поділяються на три групи:

• організаційно-педагогічні (ви¬значають структуру навчального про¬цесу, яка сприяє запобіганню станів перевтомлення, гіподинамії тощо);

• психолого-педагогічні (пов’язані з безпосередньою роботою вчителя на уроці);

• навчально-виховні (це програми з формування культури здоров’я, на-вчання навичок здорового способу життя, профілактики пікідливих зви¬чок, захворювань, позакласні заходи, робота з батьками).

Ці технології характеризуються такими критеріями, як:

• взаємсобумовлешсть навчально-виховного процесу і стану здоров’я учнів;
• вивчення впливу впровадження інноваційних технологій навчання, програм на здоров’я учнів;

• відповідність методів і змісту освіти меті — збереження здоров’я учнів у процесі навчання;
• необхідність урахування вікових та індивідуальних особливостей шко¬лярів.
За визначенням Тихомиро-вої Л. Ф., ознаками здоров’язберіга-ючої діяльності вчителя є
• оптимальне поєднання методів, форм, засобів навчання, їх відповід¬ність здібностям і віковим особливос¬тям школярів;
• проведення експертизи впливу нових навчально-методичних засобів навчання на здоров’я учнів;

• дотримання режиму рухової активності, поєднання рухового і ста¬тичного навантаження;
• заміна авторитарного стилю спілкування на стиль співробітни¬цтва, створення емоційно сприятли¬вої атмосфери навчання;

• формування позитивної мотива¬ції до навчання;

• формування в учнів та їх бать¬ків цінності здоров’я, культивування знань про здоров’я.

Впровадження здоров’язбері-гаючих технологій передбачає виконання певних умов:

• базуватися на осооистісно орієн¬тованій парадигмі освіти з урахуван¬ням індивідуальних (иггелектуальних, емоційних тошо) і вікових особливос¬тей учня;

• неприпустимість інтелектуально¬го, емоівиного, нервового переванта¬ження учнів під час засвоєння навчаль¬ного матеріалу;

• забезпечення сприятливої морально-психічної атмосфери в кла¬сі в процесі урочної діяльності й спів¬робітництва вчителя та учнів;

• формування культури здоров’я у вчителя та учнів;

• стимулювання учнів застосову¬вати отриманий ними досвід у реаль¬них життєвих ситуаціях.

Що таке «здоровий» урок:
Численні дослідження засвідчують, що здоров’язберігаюча педагогічна діяльність є ефективною, якщо на практиці реалізується експертний підхід, який сприяє виявленню впливу освітніх інновацій на здоров’я школяра (див. таблицю, складену дослідником Тихомировою Л. Ф.).

1. Урахування рівня складності предмета під час складання розкладу Так 1
Ні 0
2. Дотримання режиму провітрювання Так 1
Ні 0
3. Дотримання температурного режиму Так 1
Ні 0
4. Форми та методи уроку, що відповідають віковим особливостям учнів Так 1
Ні 0
5. Фізкультхвилинки Є 1
Немає 0
6. Стиль спілкування Авторитарний 0
Ліберальний 0
Демократичний 1
7. Психотравмуючі ситуації на уроках Є 0
Немає 1
8. Позиція вчителя Дорослий 1
Батько 0
Дитина 0
9. Працездатність учнів Відсутня втома 1
Спостерігається 0
втома
10. Позитивний емоційний настрій Так 1
Ні 0

Оцінка результатів проводиться за такою шкалою:
7—10 балів — урок, який сприяє збереженню здоров’я;
5—6 балів — середній рівень спрямованості уроку на збереження здоров’я;
0—4 бали — урок негативно впливає на стан здоров’я учнів.
Учитель може користуватися цією таблицею, розширюючи її, доповнюючи на власний розсуд для врахування індивідуального темпу навчання, його природо-доцільності, створення умов, які забезпечують психологічне благополуччя й успішність кожного учня. Такий підхід допоможе на практиці почати реалізувати ідеї здоров’язбереження.

Від 1 до 3 хвилин
Не секрет, що основним провідником здоров’язберігаючих технологій у школі виступає вчитель. Успішний учитель — той, хто працює творчо. Участь учня і вчителя втворчому процесі створює необхід¬ні умови для активізації пошукової діяльності і як наслідок — зменшує втомлюваність, стресові ситуації, а отже, і зберігає здоров’я. Тому на уроках учителям рекомендовано застосовувати інтерактивні форми роботи, які створюють комфортне навчання, та релаксаційні паузи, що допомагають знімати втомлваність, напруженість і активізують діяльність головного мозку.
Психологічні інтерактивні па¬узи не займають багато часу — вони тривають від 1 до 3 хвилин, але дають змогу максимально до¬сягнути позитивного настрою на початку навчального процесу (по¬чаток уроку), зняти напруження та підготуватися до сприйняття нової інформації (перед викла¬денням нового матеріалу), роз¬ташувати нову інформацію згід¬но з властивостями мозку (перед закріпленням нового матеріалу).
У нас ходять на ходулях і б’ють подушки
У ТІІДС «Пролісок» початкова школа працює за програмою «Росток». Уже майже двадцять років ми навчаємо граючись, тому що розумі¬ємо, наскільки важливо зробити на¬вчання радісним для учнів.
Ми переконані, що важливим фактором є позитивний емоційний настрій учнів протягом дня. В цьо¬му нам допомагають психологічні ігри для дітей німецького психо¬лога Клауса Фоппеля («Як навчити дітей співпрацювати»), релаксаційні вправи за методикою академіка Т. Акбашева (антистресова про¬грама). Для наймолодших школя¬рів рекомендована проста, але така ефективна методика О. Дубогай (для профілактики та виправлення сколіозу рекомендується сидіти за партою з мішечком на голові, в яко¬му пісок або сіль). У теплу погоду на подвір’ї школи можна без будь-яких проблем походити на ходулях або побалансувати на дощечках, які покладені на трубу. Такі спортивні вправи рекомендує школярам заслу¬жений тренер України О. Шимко.
Усі ці ігрові вправи із захватом сприймають наші вихованці. А особ¬ливою популярністю у них користу¬ється гра «Тух-тиби-дух».
Ось як відбувається ця гра. Учи¬тель звертається до дітей із такими словами: «Я повідомлю вам по секре¬ту особливе слово. Це чарівне закли¬нання проти поганого настрою, проти образ і розчарувань. Щоб воно поді¬яло по-справжньому, необхідно зро¬бити так: зараз ви почнете ходити по кімнаті, ні з ким не розмовляючи. Як тільки вам захочеться поговорити, зу¬пиніться напроти одного з учасників, подивіться йому в очі і тричі сердито-сердито вимовте чарівне слово: «Тух-тиби-дух». Потім подовжуйте ходи¬ти по кімнаті. Час від часу зупиняйте¬ся перед ким-небудь і знову сердито-пресердито вимовляйте це чарівне слово. Щоб юно подіяло, необхідно промовляти його, дивлячись в очі лю¬дини, що стоїть перед вами».
У цій грі закладений комічний парадокс. Хоча діти повинні вимов¬ляти слово «тух-тиби-дух» сердито, через якийсь час вони не можуть не сміятися.
А ще ми створили в кожному класі «Куточок настрою». Замість того, щоб не помічати свого гніву або «душити» його, ми вчимо ді¬тей своєчасно помічати негативні відчуття і виражати їх адекват¬ними до ситуації засобами. На¬приклад, можна відобразити своє ставлення до кривдника в малюн¬ку або в скульптурі. Для цього влаштовані спеціальні місця і пі¬дібрані «знаряддя» дозволеного виявлення гніву: паперові кульки для шпурляння, газети для роз¬ривання, подушка для биття. Гнів перестає сприйматися дитиною як катастрофа, за яку сварять, а сприймається як дозволена, хоча і неприємна, емоція.
Отже, під час підготовки та прове¬дення уроків наші вчителі початкових класів акцентують увагу не лише на:
• атмосфері в класі та гігієнічних умовах;
• чергуванні видів навчальної діяльності (4—7 видів у процесі уроку);
• використанні рвноманітних видів викладення матеріалу (словесного, наочного, аудіовізуального);
• використанні технічних засобів навчання;
• спостереженні за правильною поставою учнів, чергуванні пози учнів відповідно до виду діяльності; а й на використанні інтерактивних методів навчання, які створюють умови для активації навчальної діяльності учнів, — фізкультхвилинок та інтерактивних пауз.
Ми на власному досвіді довели, що системне застосування такої фор¬ми роботи є найпростішим чинником здоров’язберігаючих технологій.
Висновки
Таким чином, можна констату¬вати, що впровадження у навчально-виховний процес здоров’ язберігаючих технологій є бажаним і своєчасним, тому що вони сприяють гармонійному розвитку дітей молодшого шкіль¬ного віку. А саме:
• поліпшенню успішності, адже дітям надається можливість комфортно отримати знання про навколишній світ і легко адагпуватися до шкільних навантажень;
• орієнтації на здоровий спосіб життя, розвиток духовного світу і творчих здібностей;
• формуванню цілісного спри¬йняття світу.
Упровадження таких інновацій¬них технологій у навчально-виховний процес сприяє фізичному, психічному, інтелектуальному зростанню учнів, дає змогу підвищити якість життя і дітей, і їхніх батьків, і педагогів. Вони роблять навчання цікавішим і легшим. Це комфортне, розвивальне, оздоров¬че навчання є універсальним для ді¬тей різного віку та ступеню розвитку. З одного боку, воно активізує центри уваги, пам’яті, мислення, мовлення, а з іншого — гармонізує особистість у цілому. І це є запорукою успішності навчання, міцного здоров’я, орієнтування на здоровий спосіб життя.
Освітнє середовище, у якому так багато часу перебувають наші діти, повинно об’єднати зусилля школи, батьків, громадськості і спрямувати його на збереження здоров’я підростаючого покоління. Здорова дитина повинна стати обов’язковим та безпосереднім результатом сучасної освіти. І допоможуть їй у цьому, як не дивно, звичайнісінькі уроки, але без перевтоми, напруги і зайвої мороки.

Людмила ПОЛЯКОВА, директор ШДС № 807 «Пролісок», м. Київ