Школа

Робота за науково – педагогічним проектом «Росток» в ШДС « Пролісок»

Виявлення та розвиток творчих здібностей молодшого школяра; виховання в школярів інтересу до знань через створення атмосфери творчості, яка сприяє розкриттю пізнавальних інтересів і уподобань кожного учня;.навчання молодших школярів побудови, дослідження та застосування математичних моделей світу; формування у них спеціальних умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті; формування початкових умінь доказово міркувати і пояснювати свої дії – основні завдання, поставлені в 2010 – 2011 навчальному році. Розвивальний характер навчальної діяльності молодших школярів (за програмою «Росток») пов’язаний з тим, що її зміст ми намагаємось базувати на теоретичних знаннях, відповідних віковим особливостям...

Програма « Росток» в початковій школі « Проліска»

У молодшому шкільному віці, на який розрахована Програма “Росток”, розвивальний характер навчальної діяльності пов’язаний з тим, що її зміст базується на теоретичних знаннях, відповідних віковим особливостям учнів. Навчальна діяльність дитини будується від абстрактного до конкретного, від загального до часткового. В основу Програми покладено діяльнісний підхід, який дає змогу організувати навчально-виховний процес через різноманітну творчу діяльність учнів в межах кожного навчального предмета, які інтегруюються в цілісну систему, де використані напрями розвивальної роботи. Учні отримують необхідні знання через різноманітні способи активізації сприйняття об’єктів і явищ навколишнього світу: спостереження, досліди, самостійний пошук...

Принципи науково- педагогічного проекту « Росток»

Концепція науково-педагогічного проекту “Росток” базується на наступних принципах: принцип особистісного підходу до учня, вчителя, батьків потребує розглядати кожну людину як неповторну унікальну особистість, постійно розкривати і підкреслювати її досягнення в навчально-виховному процесі; принцип системності освіти забезпечує цілісність освіти як єдиного взаємопов’язаного комплексу гуманітарних, природничих, технічних і суспільних наук; принцип екологізації освіти полягає у необхідності побудови змісту освіти, спрямованого на формування уявлень учнів про взаємозв’язки процесів і явищ у природі, про її об’єктивну й універсальну цінність, місце людини в природі; принцип єдності національного та загальнолюдського в освіті допомагає запобігти як...

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ “РОСТОК” В ШДС « ПРОЛІСОК»

Мета. Формування здібностей до саморозвитку та самореалізації особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання і виховання. Актуальність. Створення розвивальних освітніх програм, зорієнтованих на формування здібностей до: • самоорганізації; • самонавчання; • саморозвитку. Основні завдання проекту: - підвищення рівня фізичного, психічного, морального,інтелектуального, духовного і творчого розвитку учнів у процесі організації активної діяльності на основі інтеграції; - гуманізація й екологізація змісту, педагогічних технологій і методів навчання, реалізованих в науковому та навчально-методичному забезпеченні педагогічного процесу школи. Нормативно-правове забезпечення. Дослідно-експериментальна робота з модернізації змісту, технологій та методів навчання і виховання дітей за...

Поради батькам майбутніх першокласників

Шановні батьки! 1. З перших днів навчання вимагайте виконання режиму дня дитиною. 2. Привчіть дитину прокидатися раніше, щоб збирання до щколи не перетворилося в щоденні хвилювання. 3. Будіть дитину спокійно, з услішкою, лагідними словами. 4. Обов’язково привчіть дитину вранці снідати. Це важливий момент у запобіганні хвороб шлунку. 5. Давайте дитині у школу воду, фрукти. 6. Привчіть дитину збирати портфель напередодні ввечері. Перевірте, чи не забула вона чогось важливого. 7. Проводжаючи дитину до школи, побажайте їй успіхів. 8. Зустрічайте дитину спокійно. Не ставте безліч запитань. Дайте їй можливість відпочити. 9....

Завдання початкової школи ” Пролісок”

Початкова школа перш за все повинна навчити вчитись. Найважливіше завдання початкової школи – дати учням визначене коло міцних знань та умінь. Ці уміння є, образно кажучи, інструментами, без яких неможливо оволодіти знаннями. Усі вчителі початкових класів ШДС « Пролісок»працюють над підвищенням якості освіти, а саме, активним використанням сучасних педагогічних та інформаційних технологій, удосконаленням педагогічної майстерності; узагальненням особистісно-орієнтованих підходів до навчально виховного процесу; удосконаленням виховного процесу, спрямованого на зміцнення духовних та моральних цінностей і патріотизму, формуючи в учнів позитивне ставлення до навчання в школі, до однолітків, до вчителів та до...

Завдання методичного об’єднання вчителів початкових класів

1. Підвищення якості освіти: а) активне використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій; б) зменшення надмірного інтелектуального, емоційного та нервового навантаження учнів; в) аналіз можливостей запровадження нових навчально-методичних комплектів; г) розробка тестових програм початкової школи для різних категорій учнів. 2. Підвищення якості викладання: а) удосконалення педагогічної майстерності; б) узагальнення й поширення досвіду вчителів ; в) проектування уроку з урахуванням особистісно-орієнтованих підходів. 3. Удосконалення виховного процесу, спрямованого на зміцнення духовних та моральних цінностей і патріотизму: а) розвиток співпраці вчителів, учнів та батьків; б) формування позитивного ставлення до навчання в школі, до...

Основні напрямки роботи початкової школи

Завдання сучасної початкової школи - розвивати дитину, як неповторну індивідуальність, формувати в неї творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності. Робота закладу відбувається над єдиною методичною проблемою “Формування інформаційно – комунікативного простору, як засобу реалізації комплексного підходу до забезпечення європейської якості освіти” потребує модернізації фахової підготовки вчителів початкових класів, удосконалення форм організації їх навчання, нових підходів до створення навчального середовища молодших школярів. Відповідно до цього основними напрямками роботи початкової школи є : 1.Створення особистісно – орієнтованого освітнього простору,забезпечення індивідуалізації та диференціації навчально виховного процесу. 2. Забезпечення діяльнісного, розвивального, культурологічного,...

Формування здорового способу життя в початковій школі

Впровадження нових технологій в процесі формування здорового способу життя в початковій школі Здоров’я – це найвище благо, дароване людині Природою. Без нього життя не може бути повноцінним і щасливим. На жаль, досить часто ми (діти – через необізнаність, дорослі – через легковажність) бездумно розтринькуємо цей дарунок, забуваючи, що втратити здоров’я легко, а повернути – дуже важко, інколи неможливо. Як не прикро, природа дарує здоров’я з однією умовою: його потрібно належним чином підтримувати, зміцнювати, тренувати. Якщо ж людина порушує цю умову, то Природа відбирає здоров’я і дарує його комусь іншому...

ПАМ’ЯТКА «ЯК ПРИВЧИТИ ДИТИНУ ДО САМОСТІЙНОСТІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ»

Почніть із предмета, який найлегше дається Вашій дитині, і не відповідайте на жодне із запитань, звернених до Вас, доки завдання не буде виконане до кінця. Погляньте, чи є неточності, запропонуйте дитині самій їх виявити. Намагайтеся уникати слова помилка. Не висміюйте помилки своїх дітей. Математика. Таблицю множення повісьте над робочим столом, у куточку відпочинку і вчіть за нею і множити, і ділити одночасно. Випереджайте школу, вчіть всю таблицю. Задачі навчайте читати і уявляти те, про що йдеться. Якщо дитина не може впоратися із задачею, то покажіть, як це зробити за...

ПАМ’ЯТКА «ВИКОНУЄМО ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ»

Розпочинайте виконання завдань в один і той самий час кожного разу. Провітріть кімнату за 10 хвилин до початку занять. Вимкніть радіо, телевізор. У кімнаті, де ви працюєте, повинно бути тихо. З’ясуйте розклад уроків на завтра. Перевірте, чи всі завдання записані у щоденнику. Приготуйте письмове приладдя для занять. Приберіть зі столу все зайве. Настав час розпочати роботу, сідайте якнайзручніше, відкривайте підручник…

Перша допомога при стресах

Виділіть на відпочинок і розслаблення 10 хвилин свого часу. За цей час нічого страшного не відбудеться. У цей короткий термін важливо намагатися забути про свої проблеми та обов’язки. Такий відпочинок є необхідним наприкінці дня. Після нього хатні проблеми легко розв’язуються і потребують значно менших витрат нервової та фізичної енергії. І Ви знову сповнені сили та енергії! 1. Протистресове дихання. Повільно здійснюйте глибоке вдихання через ніс; у найвищій точці цього процесу на мить затримайте подих, після чого якомога повільніше видихайте. Це заспокоїть дихання. Намагайтеся уявити, що з кожним глибоким вдиханням...

Релаксаційні техніки для молодших школярів

Релаксаційні вправи найкраще проводити під спокійну музику. Регулярне виконання цих вправ робить дитину більш спокійною, врівноваженою, а також дозволяє дитині краще зрозуміти свої почуття. В результаті дитина володіє собою, контролює свої деструктивні емоції і дії. Релаксаційні вправи дозволяють дитині опанувати навички саморегуляції та зберегти більш рівний емоційний стан. Вправа «Муха» Мета: зняти напруження з м’язів обличчя. Нехай дитина зручно сяде: руки вільно лежать на колінах, плечі та голова опущені, очі заплющені. Та уявіть собі, що на її обличчя намагається сісти муха. Вона сідає їй то на ніс, то на...

Тиждень Софії Русової в школі- дитячому садку 1 ступеня « Пролісок»

З 14 по 18 лютого 2011 року в школі – дитячому садку 1 ступеня « Пролісок» було проведено тиждень втілення ідей Софії Русової. Заступником директора з НВР, Даніш О.Ю. було дібрано достатню кількість літератури та періодичних видань по даній темі. Директор ШДС « Пролісок», Полякова Л.С. провела змістовний семінар для вчителів та вихователів « Антологія педагогічної думки Русової С.Ф.» Згідно вікових груп заступником директора з НВР було проведено консультації для вихователів « Гра – забава для малят», а для вчителів « Деякі вправи для праці інтелектуальних сил дитини». Педагоги...

Рекомендовані твори для читання влітку учнів 3 класу:

Усна народна творчість (легенди, казки, пісні, приказки, прислів’я, скоромовки.); Микола Трублаїні ”Пустуни на пароплаві”; Михайло Слабошпицький ”Славо і Жако”; Остап Вишня (усмішки); Т. Шевченко ”Кобзар дітям”; Олександр Пушкін ”Казка про царя Салтана”; Марк Твен ”Пригоди Тома Сойєра”; В. Нестайко ”В країні сонячних зайчиків”; М. Носов ”Пригоди Незнайки і його товаришів”; Астрід Ліндгрен “Пригоди Карлсона” (скорочено).

Кабінет англійської мови

В ШДС «Пролісок» працюють кабінети англійської мови. В них працюють висококваліфіковані спеціалісти – Брежнєва Віта Павлівна та Чепікова Олена Миколаївна. Проводять заняття на гуртковій роботі з вихованцями дошкільних груп та уроки з учнями початкової школи. Уроки проходять в цікавій формі з використанням яскравої наочності,телевізора, інтерактивної дошки, проектора, магнітофона.

Комп’ ютерний клас

В ШДС «Пролісок» працює комп’ютерний клас, в якому вихованці старших груп ( 5 років) та учні початкової школи здобувають елементарні знання з інформатики. Впроваджено курс «Комп’ютерна азбука» та « Сходинки до інформатики». Для більш детальної інформації перечитайте статтю   «Інтернет без інтернету».

Актова зала

В ШДС «Пролісок» продовжує працювати актова зала, де постійно зустрічаються всі діти закладу за переглядом лялькових вистав, де учні початкової школи збираються для проведення загальних уроків, заходів, виховних бесід та інструктажів. В актовій залі також проводяться Новорічні свята для дітей та батьків.

Кабінет психолога

В ШДС «Пролісок» продовжує працювати кабінет психолога,в якому психолог, Пліш Г.Й. організовує для всіх бажаючих вихованців закладу психологічну підтримку, працює тісно з сім’ями вихованців та учнів, надає допомогу вчителям та вихователям, проводячи психологічні тренінги, тестування,анкетування, допомагаючи цим об’єднувати міцний колектив закладу.

Басейн

Басейн в теперішній час на капітальному ремонті та планується відкриття восени 2011 року, де закінченню ремонтних робіт планується робота з дітьми дошкільних груп та проведення уроків плавання з учнями початкової школи.

Багатофункціональний стадіон

В ШДС «Пролісок» продовжує працювати багатофункціональний стадіон, що дає змогу дітям більше приділяти увагу фізичній підготовці, проведенню змагань, спортивних годин, свят та розваг. Вихованці старших дошкільних груп закладу щороку приймають участь в районних спортивних змаганнях « Перші кроки». В закладі працює спортивна секція. Вихованці якої систематично приймають участь в міських змаганнях.

Спортивна зала

Школа – садок « Пролісок» забезпечений спортивною залою, в якій вчителі викладають фізкультуру, готують своїх учнів до змагань, естафет, де Левицька Наталія Володимирівна систематично проводить заняття з фізичної культури, забезпечено належний руховий режим дітей (загартовуючи процедури, ранкова гімнастика під музичний супровід, спортивні змагання, Дні здоров’я, цікаві рухливі ігри, пішохідні переходи, екскурсії до лісу та музеїв). В роботі з корекції постави використовували мішечки з піском, природнім матеріалом.

Музична зала

В нашій музичній залі систематично, протягом року, муз керівник – вчитель музики Ракоїд Наталія Михайлівна в тісній співпраці з вихователями та вчителями проводить свята та розваги з вихованцями дошкільних груп та учнями початкової школи, працює над розкриттям талантів вихованців закладу, розкриває їх безмежні здібності і обдарування.

Режим роботи

1. Режим роботи ШДС “Пролісок” Заклад працює:з 7.30 до 18.00, чергові групи з 7.00 до 19.00 В закладі виховуються та навчаються діти віком від 1,5 до 10 років. 2. Зверніть увагу! Утриманяя: дитини ясельного віку складає (за 1 день) – 6 грн. 00 коп. Дитини дошкільного віку (за 1 день) – 8 грн. 87 коп. Школярі 1- 4 класів забезпечуються безкоштовними обідами. Вечеря для школярів – за бажанням батьків.

Цивільна оборона

15 квітня 2011 року – День цивільної оборони

1 клас

Розклад занять – 1 класу: Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 1. Читання 2. Математика 3. Письмо 4. Навколишній світ 1. Читання 2. Математика 3. Навколишній світ 4. Образотворче мис-во 5. Фізкультура 1. Читання 2.Математика 3. Письмо/ Комп.азбука 4. Комп. Азбука/ Письмо 5.Фізкультура 1. Читання 2. Письмо/Англійська мова 3. Англійська мова/ Письмо 4. Музика 5. Фізкультура 1. Основи здоров”я 2. Математика 3. Письмо 4. Праця Відео з виступу 1 класу на 8 березня 2011року

2 клас

Розклад уроків- 2 класу: Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 1. Читання 2. Математика 3. Укр. мова / Англійська мова 4. Англійська мова/ Українська мова 5. фізкультура 1. Укр. мова 2. Навколишній світ 3. Математика 4. Читання 5. Трудове навчання 1. Читання 2. Математика 4.Інформаційна культура ( 0,5) / Сходинки до інформатики ( 0, 5) ( інв.. частина)/ Англійська мова 5. Англійська мова/ Сходинки до інформатики 1. Основи здоров’я 2. Українська мова 3. Математика 4. Образотворче мис-во 5. Фізкультура 1. Навколишній світ 2. Математика 3. Українська мова 4. Музика 5....

Філософія школи

Наша Школа – творчість для учителя, радість для учня, спокій для батьків. Кожен учень нашої школи неповторний та унікальний. Кожен заслуговує уваги та любові. І педагогам треба вміти розкрити його здібності, допомогти вибрати свій шлях пізнання і розвитку. Основними цінностями нашого закладу є ДИТИНА і ЗНАННЯ. Ми хочемо: Допомогти розвитку дитини у відповідності з його природніми задатками і можливостями, в процесі засвоєння загальнолюдських цінностей і культурного досвіду; Створити умови для поглибленного вивчення основ науки і отримання учнем розширеної класичної освіти та інших знань, в тому чмслі і через вивчення...

Залишити чи почитати загальні відгуки про “Пролісок”

На сторінці відгуків можна подивитись загальне відношення до нашого учбового закладу батьків та деяких учнів. А залишити відгук не складає жодних зусиль… Достатньо лише авторизуватись у соціальній мережі “ВКонтакті”, та скористатися формою відгуків на сторінці, яка відкриється за мить…

4 клас

Розклад уроків – 4 класу: Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 1. Навколишній світ 2. Математика 3. Українська мова 4. Музика 5. Фізкультура 1. Читання 2. Математика 3. Українська мова 4. Англійська мова 5. Навколишній світ 1. Читання 2. Математика 3. Сходинки до інформатики( 0,5) інв. частина/  Інформаційна культура( 0,5) 4 Трудове навчання 5. . Фізкультура 1. Читання 2. Математика 3. Українська мова 4. Фізкультура 5. Основи здоров’я 1. Навколишній світ 2. Математика 3. Українська мова 4. Англійська мова 5. Образотворче мистецтво Вашій увазі пропонується домашнє завдання учнів 4-го класу...

Page 2 of 3«123»