методична робота

Дні відкритих дверей в ШДС « Пролісок»

Двері дошкільного закладу повинні бути завжди відкриті для батьків. Дні відкритих дверей – дієва форма педагогічної просвіти батьків у нашому закладі, яка взаємно збагачує батьків і педагогів досвідом вивчення особливостей дітей та мистецтвом їх виховання. Безпосереднє ознайомлення з життям дітей в д/з дозволяє батькам переконатися, що виховання знаходиться в умілих і надійних руках. Багато задоволення отримують малюки, іколи їхні мами проводять з ними роботу. Ця форма організації занять повинна змістом новизни, відкриття особистості своїх батьків. В “День здоров’я”, наприклад, тато-лікар вихованця д/з розповідав і пояснював, чому треба любити воду,...

Інноваційні форми роботи методоб’єднання вчителів початкових класів ШДС « Пролісок»

Підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи районних та шкільних методичних об’єднань, так як в системі роботи методоб’єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи. Вчителі початкових класів ШДС « Пролісок» у 2011-2012рр. працюють над проблемою: “Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх...

Впровадження інноваційних технологій в процесі формування здорового способу життя в початковій школі ” Пролісок”

Здоров’я – це найвище благо, дароване людині Природою. Без нього життя не може бути повноцінним і щасливим. На жаль, досить часто ми (діти – через необізнаність, дорослі – через легковажність) бездумно розтринькуємо цей дарунок, забуваючи, що втратити здоров’я легко, а повернути – дуже важко, інколи неможливо. Як не прикро, природа дарує здоров’я з однією умовою: його потрібно належним чином підтримувати, зміцнювати, тренувати. Якщо ж людина порушує цю умову, то Природа відбирає здоров’я і дарує його комусь іншому з тією ж умовою. Збереження і зміцнення здоров’я молодого покоління – найважливіша...

Метод проектів в ШДС « Пролісок» Плануємо за програмою «Я у Світі»

Складні та суперечливі процеси, які відбуваються у сучасному українському суспільстві, висувають проблеми забезпечення нових підходів до організації діяльності дошкільного навчального закладу. Нові форми дошкільної освіти створюють сприятливі умови для реалізації педагогічної ініціативи, упровадження наукових розробок, утілення принципів оновленого змісту дошкільної освіти. Модернізація змісту дошкільної освіти – важливий чинник розвитку системи національної освіти в цілому. Важливо, щоб педагоги поставилися до нових умов не відповідно до старих звичок, уміли облишити консервативну колію. Тому інноваційна діяльність у роботі закладу – вимога часу, яка спрямована на забезпечення адекватності навчально-виховного процесу та його результатів...

Програма співпраці школи – дитячого садка 1 ступеня « Пролісок» з родинами вихованців

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ Програму розроблено у зв’язку з об’єктивною необхідністю взаємодії ШДС з родинами вихованців, а також для пошуку нових сучасних форм і методів співпраці, які дадуть змогу врахувати актуальні потреби родини і сприятимуть формуванню активної батьківської позиції. Програма визначає мету, завдання, зміст та форми роботи з батьками; дає змогу по-новому поглянути на особливості організації роботи з батьками на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти. Програму розроблено на основі досвіду організації роботи з батьками ШДС « Пролісок», а також інших закладів і спрямовано на реалізацію основних завдань роботи педагогічного колективу...

Форми роботи з батьками в сучасній початковій школі

З-поміж багатьох функцій, які виконує сім’я, найважливішою є виховна. Однак катаклізми, що відбуваються у сучасному українському суспільстві, та економічні труднощі гальмують адаптацію сім’ї як соціального інституту до нових умов сьогодення, негативно позначаються на її виховній ролі. Вочевидь, що сьогодні сім’я не готова взяти на себе всю відповідальність за соціалізацію дітей. Проте сім’я не є ізольованим мікросередовищем: багатоканальні зв’язки з’єднують її з суспільством; різноманітні зовнішні чинники впливають на її виховну функцію. Важливе місце тут займають заклади освіти, педагоги, які завдяки фаховій освіті володіють необхідними психолого-педагогічними знаннями, професійними вміннями і навичками,...

Робота з молодими спеціалістами в ШДС « Пролісок»

Одним із пріоритетних напрямів роботи з педагогічними кадрами в початковій школі є робота з молодими спеціалістами. Шкільне методичне об’єднання розробило систему роботи. Адже, формування і становлення молодого спеціаліста відбувається протягом перших років педагогічної діяльності. Роботу з молодими вчителями проводимо у Школі молодого вчителя. Спочатку молодих учителів запрошують на уроки колег, залучають до аналізу своєї роботи. Молоді вчителі беруть участь у педагогічних читаннях, науково-практичних конференціях, спочатку як слухачі, а потім як активні учасники. Спрямовано її переважно на стимулювання сумлінної результативної праці, на розвиток творчих здібностей молодого вчителя, підвищення рівня професійної...

Інноваційні форми роботи методоб’єднання вчителів початкових класів

Підвищення рівня професійної майстерності вчителя є основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі сьогодні потрібний учитель, який міг би оновлювати, удосконалювати зміст своєї діяльності. Впоратися з цим завданням можна тільки за умови добре організованої і спланованої роботи районних та шкільних методичних об’єднань, так як в системі роботи методоб’єднання одним з провідних напрямів його діяльності є підвищення педагогічної майстерності вчителя без відриву від основного місця роботи. Вчителі ШДС « Пролісок» працюють над проблемою: “Створення умов для розвитку ключових компетентностей учнів через впровадження інноваційних освітніх технологій та інформаційно комп’ютерних...

Робота за науково – педагогічним проектом «Росток» в ШДС « Пролісок»

Виявлення та розвиток творчих здібностей молодшого школяра; виховання в школярів інтересу до знань через створення атмосфери творчості, яка сприяє розкриттю пізнавальних інтересів і уподобань кожного учня;.навчання молодших школярів побудови, дослідження та застосування математичних моделей світу; формування у них спеціальних умінь і навичок, необхідних у повсякденному житті; формування початкових умінь доказово міркувати і пояснювати свої дії – основні завдання, поставлені в 2010 – 2011 навчальному році. Розвивальний характер навчальної діяльності молодших школярів (за програмою «Росток») пов’язаний з тим, що її зміст ми намагаємось базувати на теоретичних знаннях, відповідних віковим особливостям...

Програма « Росток» в початковій школі « Проліска»

У молодшому шкільному віці, на який розрахована Програма “Росток”, розвивальний характер навчальної діяльності пов’язаний з тим, що її зміст базується на теоретичних знаннях, відповідних віковим особливостям учнів. Навчальна діяльність дитини будується від абстрактного до конкретного, від загального до часткового. В основу Програми покладено діяльнісний підхід, який дає змогу організувати навчально-виховний процес через різноманітну творчу діяльність учнів в межах кожного навчального предмета, які інтегруюються в цілісну систему, де використані напрями розвивальної роботи. Учні отримують необхідні знання через різноманітні способи активізації сприйняття об’єктів і явищ навколишнього світу: спостереження, досліди, самостійний пошук...

Принципи науково- педагогічного проекту « Росток»

Концепція науково-педагогічного проекту “Росток” базується на наступних принципах: принцип особистісного підходу до учня, вчителя, батьків потребує розглядати кожну людину як неповторну унікальну особистість, постійно розкривати і підкреслювати її досягнення в навчально-виховному процесі; принцип системності освіти забезпечує цілісність освіти як єдиного взаємопов’язаного комплексу гуманітарних, природничих, технічних і суспільних наук; принцип екологізації освіти полягає у необхідності побудови змісту освіти, спрямованого на формування уявлень учнів про взаємозв’язки процесів і явищ у природі, про її об’єктивну й універсальну цінність, місце людини в природі; принцип єдності національного та загальнолюдського в освіті допомагає запобігти як...

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЕКТ “РОСТОК” В ШДС « ПРОЛІСОК»

Мета. Формування здібностей до саморозвитку та самореалізації особистості на засадах інтеграції, діяльнісного підходу до навчання і виховання. Актуальність. Створення розвивальних освітніх програм, зорієнтованих на формування здібностей до: • самоорганізації; • самонавчання; • саморозвитку. Основні завдання проекту: - підвищення рівня фізичного, психічного, морального,інтелектуального, духовного і творчого розвитку учнів у процесі організації активної діяльності на основі інтеграції; - гуманізація й екологізація змісту, педагогічних технологій і методів навчання, реалізованих в науковому та навчально-методичному забезпеченні педагогічного процесу школи. Нормативно-правове забезпечення. Дослідно-експериментальна робота з модернізації змісту, технологій та методів навчання і виховання дітей за...

Співдружність « Проліска» з сім’єю

Наші діти – це наша старість.Правильне виховання – це наша щаслива старість, погане виховання – це наше майбутнє горе, це наш сльози, це наша провина перед іншими людьми, перед усією країною. А.С. Макаренко. В усі часи зневажливо ставилися до тих, хто не виконував покладених природою батьківських обов’язків. Без глибокої, самовідданої й розумної любові до дітей не може бути повноцінного сімейного виховання. Виховати дитину – велике мистецтво, так як сам процес виховання – це безперервна робота серця, розуму і волі батьків. Саме батьки є головною ланкою у особистісному розвитку своєї...

Шляхи формування здорового способу життя дошкільників через родину

Важливість виховання здорового способу життя у дітей обумовлена розумінням, що лише з самого раннього дитинства можна прищепити основні знання, навички і звички з охорони здоров’я, які згодом перетворяться у важливий компонент загальної культури людини і вплинуть на формування здорового способу життя усього суспільства. Саме у дошкільному віці закладається майбутній потенціал здоров’я, це найважливіший час для виховання здорового способу життя. Діти дошкільного віку вже здатні розуміти й усвідомлювати залежність стану здоров’я від способу життя. Під час проведення дослідження з проблеми формування здорового способу життя дітей дошкільного віку ми переконалися, що...

ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ Згідно програми розвитку дитини старшого дошкільного віку « Впевнений старт»

Орієнтири розвитку дитини характеризують фізичний, психічний та соціальний розвиток старшого дошкільника і дають уявлення про оволодіння ними основними способами розумових дій, розвиток різних видів діяльності, сформованість базових якостей, компетентності. Фізичний розвиток: • у своїх діях керується всіма органами чуттів; • вправний, витривалий, енергійний у повсякденній діяльності; бере активну участь у різноманітних іграх, вправах, заняттях; • дотримується основних правил особистого догляду, володіє навичками підтримання здоров’я та гігієни; орієнтується в ознаках здоров’я та хвороби; • дотримується основних правил культури споживання різноманітних продуктів; • знає про існування небезпечних об’єктів і предметів, розуміє...

Загальні ориєнтири щодо компетентності дитини: (на кінець 5 року життя) згідно програми розвитку дитини старшого дошкільного віку « Впевнений старт»

• сформовані організаційні вміння та навички; • володіє раціональними способами організації учбової діяльності; • розвинуті загальнопізнавальні вміння: спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати, відтворювати матеріал, вносити в нього елементи новизни; • володіє загальномовленнєвими вміннями та навичками, культурою слухання й мовлення; • наявні контрольно-оцінні вміння, володіє способами перевірки та самоперевірки, оцінювання якісно-кількісних характеристик результату та вкладених в їх досягнення особистих зусиль. • через творче досягнення самовиражається, актуалізує свої здібності; • генерує оригінальні ідеї, самостійно висуває різноманітні гіпотези; намагається відійти від запропонованого шаблона; • вирізняється гнучкістю та швидкістю мислення, кмітливістю, дотепністю, розсудливістю; • конструктивно...

Завдання початкової школи ” Пролісок”

Початкова школа перш за все повинна навчити вчитись. Найважливіше завдання початкової школи – дати учням визначене коло міцних знань та умінь. Ці уміння є, образно кажучи, інструментами, без яких неможливо оволодіти знаннями. Усі вчителі початкових класів ШДС « Пролісок»працюють над підвищенням якості освіти, а саме, активним використанням сучасних педагогічних та інформаційних технологій, удосконаленням педагогічної майстерності; узагальненням особистісно-орієнтованих підходів до навчально виховного процесу; удосконаленням виховного процесу, спрямованого на зміцнення духовних та моральних цінностей і патріотизму, формуючи в учнів позитивне ставлення до навчання в школі, до однолітків, до вчителів та до...

Завдання методичного об’єднання вчителів початкових класів

1. Підвищення якості освіти: а) активне використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій; б) зменшення надмірного інтелектуального, емоційного та нервового навантаження учнів; в) аналіз можливостей запровадження нових навчально-методичних комплектів; г) розробка тестових програм початкової школи для різних категорій учнів. 2. Підвищення якості викладання: а) удосконалення педагогічної майстерності; б) узагальнення й поширення досвіду вчителів ; в) проектування уроку з урахуванням особистісно-орієнтованих підходів. 3. Удосконалення виховного процесу, спрямованого на зміцнення духовних та моральних цінностей і патріотизму: а) розвиток співпраці вчителів, учнів та батьків; б) формування позитивного ставлення до навчання в школі, до...

Формування здорового способу життя в початковій школі

Впровадження нових технологій в процесі формування здорового способу життя в початковій школі Здоров’я – це найвище благо, дароване людині Природою. Без нього життя не може бути повноцінним і щасливим. На жаль, досить часто ми (діти – через необізнаність, дорослі – через легковажність) бездумно розтринькуємо цей дарунок, забуваючи, що втратити здоров’я легко, а повернути – дуже важко, інколи неможливо. Як не прикро, природа дарує здоров’я з однією умовою: його потрібно належним чином підтримувати, зміцнювати, тренувати. Якщо ж людина порушує цю умову, то Природа відбирає здоров’я і дарує його комусь іншому...

10 порад батькам першокласника

Вже залишається не так багато часу перед новим етапом в житті вашої дитини, коли він піде перший раз в перший клас. Від того, наскільки безболісно станеться цей перехід в нове життя, багато в чому залежатиме любов-нелюбов вашого чада до школи, а відповідно, і його шкільні успіхи. Тому спробуйте дотримуватися деяких порад. 1. НЕ НАПИХАЙТЕ НОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ Головне,як кажуть «не переусердствуйте». А якщо насідатимете на дитину з читанням і рахунком, ви зможете викликати у нього негативні емоції з приводу школи. Звичайно, почитати трішки, розв”язати нескладні приклади можна, але все це...

Завдання на 2011-2012 н.р.

ЗАВДАННЯ ШКОЛИ-ДИТЯЧОГО САДКА І СТУПЕНЯ «ПРОЛІСОК» НА 2011 – 2012 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 1. Розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей;формування у дітей розуміння цілісності здоров’я та здорового способу життя. 2. Розвиток якісного мовлення, збагачення словника дошкільників та молодших школярів. Виховання культури власної мови, естетичної потреби в художньому слові. 3. Розвиток відчуття краси та досконалості, культури та морально – етичних норм поведінки; виховання духовності. 4. Формування у дітей валеологічної свідомості, збереження здоров’я за допомогою природних джерел: сонця, вітру, води, рослин.

Увага, конкурс!

Серед вихователів дошкільних груп та груп раннього віку школи – садка «Пролісок» об’являється конкурс презентацій. Для участі в конкурсі потрібно до 1 серпня 2011 року розробити та оформити портфоліо – презентацію своєї роботи, « роздинки », « цікавинки» , авторські розробки, дидактичні ігри згідно вікової групи, в якій працює вихователь та презентувати її на першій педраді, яка відбудеться в серпні 2011 року в приміщенні актової зали закладу. Інформацію надати в друкованому та електронному виглядах . Проведіть свій відпочинок цікаво та корисно!!!

Я у світі

Сучасний зміст та завдання дошкільної освіти на засадах базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” Дитинство – найважливіший період у житті людини. Виховання людини в дусі загальнолюдських ідеалів і національних традицій починається з раннього дитинства – важливого етапу становлення людини, коли формується вміння мислити, свідомо сприймати навколишній світ і самого себе, спілкуватися з іншими людьми. Чим більше дізнається дитина в перші роки життя, тим допитливішою, розумнішою вона буде. Від інших вікових періодів дошкільне дитинство відрізняється тим, що забезпечує загальний розвиток, який є основою формування особистості. В останні...

Організація життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку

Вдома: Час Підйом, ранковий туалет 6.30-7.30 У дитячому садку: Ранкова зустріч дітей (за сприятливих погодних умов – на вулиці), ігрова самостійна діяльність за вибором дітей, індивідуальна робота з дітьми, гімнастика 7.00 (7.30)- 8.30 Підготовка до сніданку, сніданок 8.30-9.00 Ігри, підготовка до організованої  освітньої  діяльності 9.00-9.15 Організована  освітня діяльність дітей 9.15-11.00 Підготовка до прогулянки, прогулянка 11.00-12.30 Повернення з прогулянки, підготовка до обіду, обід 12.30-13.20 Підготовка до сну, сон 13.20-15.10 Поступовий підйом, оздоровчі процедури 15.10-15.20 Самостійна ігрова діяльність за вибором  дітей 15.20-15.40 Підготовка до прогулянки, прогулянка 15.40-16.30 Повернення з прогулянки,  підготовка...

Безпека життєдіяльності в ШДС

Прислів’я та приказки Народні прикмети Безпечні казки Замок На гірці Бурулька На зимовому ставку Обморожені лапки Хто найчистіший? Про банани та про шкірки Перегоновий автомобіль Цікаве запрошення Художні літературні твори, які можна використовувати під час занять з БЖД Народна творчість у роботі з дітьми Народна творчість — скарбниця вікової мудрості. Є в ній місце і прислів’ям, приказкам і прикметам, жартам і частівкам. Образність і доступність фольклорних творів роблять їх доцільними в роботі з дітьми навіть у такому специфічному напрямку, як формування основ з безпеки життя. ПРИСЛІВ’Я ТА ПРИКАЗКИ Здоров’я...

Методична робота щодо святкування дня Перемоги в ШДС « Пролісок»

Одним з першочергових завдань морального розвитку дошкільників та учнів початкової школи ШДС « Пролісок» є пробудження гуманних почуттів особистості, формування морально-вольових якостей… Особливе значення надається громадянському вихованню з дошкільних років: прищепленню почуттів любові і поваги до рідних та близьких, інших людей, батьківської домівки, дитячого садка, свого села, міста, інтересу та пошани до державних символів (прапор, герб, гімн), історичної і культурної спадщини українського народу, гордості за його досягнення та бажання долучитися до громадсько-корисних справ і значущих суспільних подій. Дошкільники та молодші школярі не є ізольованою категорією суспільства, яке широко відзначає...

Методична робота в закладі

Педагогічний колектив школи – садка « Пролісок» спрямований на розвиток наступних завдань: Відродження національної культури, мови, традицій, соціальна адаптація дошкільнят та молодших школярів. Забезпечення охорони здоров’я та підвищення рівня фізичного виховання. Розвиток природних здібностей, творчого мислення, самовираження особистості в різних видах діяльності. Інтеграція родинного та суспільного виховання , залучення батьків до участі в педагогічному процесі закладу. Створена матеріальна база дитячої установи, є всі умови для навчання та виховання дітей. В класах та групах є дидактичний та наочний матеріали, необхідні для навчання та виховання дітей. Дошкільні групи забезпечені іграшками, а...

Page 2 of 2«12