Програма співпраці школи – дитячого садка 1 ступеня « Пролісок» з родинами вихованців

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ

Програму розроблено у зв’язку з об’єктивною необхідністю взаємодії ШДС з родинами вихованців, а також для пошуку нових сучасних форм і методів співпраці, які дадуть змогу врахувати актуальні потреби родини і сприятимуть формуванню активної батьківської позиції.

Програма визначає мету, завдання, зміст та форми роботи з батьками; дає змогу по-новому поглянути на особливості організації роботи з батьками на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти.

Програму розроблено на основі досвіду організації роботи з батьками ШДС « Пролісок», а також інших закладів і спрямовано на реалізацію основних завдань роботи педагогічного колективу з організації різнобічної конструктивної взаємодії ШДС « Пролісок» з родинами вихованців.

МЕТА ПРОГРАМИ:

· Створення єдиного освітнього простору “Пролісок» та родина” з метою забезпечення гармонійного розвитку вихованців.

· Забезпечити умови, що спонукають батьків до об’єднання зусиль із педагогами для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

· Вивчення і поширення досвіду сімейного виховання.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

· Об’єднання зусиль педагогів та батьків для забезпечення гармонійного розвитку дошкільників.

· Встановлення партнерських відносин з родинами вихованців.

· Створення довірчої форми спілкування між батьками й педагогами, що сприяє конструктивній взаємодії.

· Забезпечення активної участі батьків в освітньому процесі.

ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ:

· Закон України “Про освіту” від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ, зі змінами від 19.12.2006 р.

· Закон України “Про дошкільну освіту” від 11.07.2001 р № 2628-ІІІ, зі змінами від 01.01.2009 р.

· Закон України “Про охорону дитинства” від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ, із змінами від 24.04.2008 р.

· Конвенція про права дитини, ратифікована постановою Верховної ради України від 27.02.1991 р. № 789-ХІІ.

· Базовий компонент дошкільної освіти в Україні.

· Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305.

· Статут ШДС « Пролісок»

· Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”.

· Положення про батьківський комітет ШДС « Пролісок»

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОГРАМИ:

· активності і свідомості – участь всього колективу ШДС й батьків у пошуку сучасних форм і методів співпраці;

· відкритості і довіри – доступність інформації для кожного з батьків щодо організації життєдіяльності дітей у закладі;

· співпраці – організація спільної діяльності педагогів і родин;

· погодженої взаємодії – можливість висловлювати свої міркування про проблеми виховання та врахування думки кожного під час організації конструктивної взаємодії;

· впливу на родину через дитину – організація емоційно насиченого, комфортного, змістовного життя у групі та класі.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПРОГРАМИ:

· Організаційно-посередницька – участь батьків у роботі педагогічної ради ШДС, батьківських комітетів та інших об’єднань батьків, взаємодія з громадськими організаціями.

· Інформаційно-просвітницька

- забезпечення батьків інформацією про ШДС й документацію, яка

регламентує діяльність ШДС;

- організація педагогічно-просвітницької роботи з батьками за допомогою різноманітних засобів ознайомлення з актуальною інформацією;

- надання індивідуальної педагогічної допомоги.

· Організаційно-педагогічна

- залучення батьків в освітній процес;

- організація спільної діяльності з дітьми й педагогами діяльності – участь у святах, розвагах, оздоровчих заходах;

- надання батьками посильної допомоги ШДС.

Р О З Д І Л 1.

Реклама діяльності ШДС

Мета: пропагування освітньої, оздоровчої, соціальної діяльності

ШДС « Пролісок»

Завдання:

· Надати інформацію батькам про особливості діяльності ШДС

« Пролісок»

· Ознайомити батьків з умовами перебування дітей в закладі.

№ з/п

Зміст роботи

Форми роботи

1.

Надання батькам інформації про:

· Нормативно-правову діяльність ШДС;

· Історію і традиції ШДС, групи, класу;

· Умови перебування дитини в ШДС

· Рекламний буклет.

· Інтернет-сайт ШДС.

· Співбесіди.

· Інформаційні стенди

з фотоматеріалами: “Вас вітає “Пролісок”, “Візитка ШДС” , “Для вас, батьки” .

2.

Поетапне проведення комплексу заходів з пропаганди діяльності ШДС і його освітніх послуг:

· Екскурсія по ШДС;

· Інформативні виступи директора ШДС- Полякової Л.С.., заступника директора з НВР- Даніш О.Ю.,старшої медсестри Семенець Н.П. та інших фахівців.

· Перегляд відкритих занять, уроків та інших форм роботи з дітьми.

· Координація інформаційної роботи всіх служб ШДС з родинами вихованців.

· Загальні батьківські збори.

· Дні відкритих дверей

· Відкриті заняття та інші форми роботи з дітьми

· Бесіди з батьками.

Р О З Д І Л 2.

Діагностика

Мета:

· визначення потреб родин вихованців та особливості виховання дітей у сім’ї;

· з’ясування думки батьків про якість освітнього процесу в ШДС.

Завдання:

· з’ясувати реальні потреби сімей в освітніх і оздоровчих послугах;

· визначити рівень педагогічної та психологічної культури батьків, їхньої поінформованості щодо особливостей розвитку, виховання та навчання дошкільників та школярів;

· виявити очікування батьків щодо якості освітнього процесу в закладі та реальні недоліки в його організації.

№ з/п

Зміст роботи

Форми роботи

1.

Соціологічна діагностика:

· вивчення документів і початкових відомостей про дитину, яка поступила в заклад, про склад її родини.

· Збір інформації про умови та методи виховання дитини в родині.

· Вивчення документів

· Бесіди з батьками

· Анкетування

· Тестування

· Опитування

· Соціальний патронаж

2.

Діагностика:

· Потреб родини в освітніх та оздоровчих послугах

· Рівня поінформованості батьків щодо особливостей розвитку, виховання, навчання дошкільників;

· Рівня педагогічної і психологічної культури батьків.

· Співбесіди,

· Анкетування

· Тестування

· Опитування

· Соціальний патронаж

3.

З’ясування думки батьків щодо психологічного клімату в ШДС та якості освітнього процесу.

· Бесіди

· Анкетування

· Опитування

· “Батьківська пошта”

· Зошит відгуків і пропозицій.

Р О З Д І Л 3.

Просвіта батьків

Мета: підвищити психолого-педагогічну компетентність батьків та ефективність родинного виховання.

Завдання:

· Забезпечити батьків необхідними психолого-педагогічними знаннями з питань дошкільного виховання та виховання учнів початкової школи;

· Сприяти формуванню довірчих стосунків та демократичного стилю спілкування дорослих з дітьми у родині.

№ з/п

Зміст роботи

Форми роботи

1.

Ознайомлення батьків:

· Нормативні документи щодо соціального захисту та права дитини.

· Особливості розвитку дітей за Базовою програмою ” Я у Світі”

· Вікові особливості дошкільників та школярів;

· Засоби розвитку творчих здібностей дітей.

· Створення умов для повноцінного розвитку дітей вдома;

· Особливості виховання дітей з девіантною поведінкою

· Загальні батьківські збори

· Групові батьківські збори

· Консультації

· Консультативна служба “Довіра”

· Родинний клуб “Школа батьківства”

· Тренінги

· Інформаційні стенди

2.

Надання практичної допомоги батькам з проблем виховання дітей.

· Консультації

· Тренінги

· Консультативна служба “Довіра”

· Клуб молодої сім’ї

3.

Розроблення індивідуальних та групових рекомендацій щодо створення умов для повноцінного розвитку дітей вдома.

· Індивідуальні і групові консультації

Р О З Д І Л 4.

Організація співпраці з родиною

Мета: залучити батьків до активної участі в освітньому процесі.

Завдання:

· Активізувати роботу батьківського комітету ШДС та групових батьківських комітетів.

· Створити умови для партнерської діяльності батьків із дітьми.

· Залучити батьків до благоустрою дитячого садка.

· Підтримувати інтерес і бажання батьків обмінюватись досвідом сімейного виховання.

№ з/п

Зміст роботи

Форми роботи

1.

Залучення батьків до організаційно-правової та освітньої діяльності ШДС:

- активізація роботи батьківського комітету ШДС шляхом залучення батьків до спільного планування й організації його діяльності.

- Складання плану взаємодії з родиною на навчальний рік.

- Організація спільної діяльності педагогів з батьками над освітніми і творчими проектами.

- Розроблення різних форм заохочення з метою мотивації батьків до особистих досягнень.

· Спільні наради, засідання педагогічних рад.

· Тематичні зустрічі

· Відкриті заняття

· Відзначення батьків дипломами, грамотами

2.

Залучення батьків до педагогічного процесу: організація і проведення спільних з родиною заходів.

· Спортивні свята

· Музичні свята і розваги

· Театралізовані дійства

· Заняття

· Гурткова робота

· Виставки дитячої і сімейної творчості

3.

Організація спільної роботи із благоустрою території « Проліска» та вдосконалення предметно-розвивального середовища.

· День довкілля

· Майстерня добрих справ

· Акція: “Новорічна ялинка”, “Зелена хвиля”.

Р О З Д І Л 5.

Фахове вдосконалення педагогів

Мета: удосконалювати фахову майстерність педагогів та підвищувати ефективність взаємодії ШДС з родинами вихованців.

Завдання:

· Забезпечити педагогів ШДС науково-методичною інформацією про сучасні форми, засоби й методи взаємодії з батьками.

· Підвищити психолого-педагогічну компетентність педагогів через практичне впровадження в практику роботи отриманих знань.

· Активізувати педагогічний потенціал вихователів під час групової та індивідуальної роботи з родинами вихованців.

· Сприяти підвищенню культури педагогічного спілкування.

№ з/п

Зміст роботи

Форми роботи

1.

Робота з педагогічним колективом:

· Опрацювання з педагогами законодавчих і нормативних документів, що регламентують юридичні, соціальні аспекти роботи з батьками.

· Ознайомлення педагогічного колективу із сучасними формами, засобами і методами взаємодії з батьками.

· Надання методичної допомоги педагогам із планування, організації та проведення різних форм роботи з батьками.

· Семінари-практикуми

· Консультації

· Бесіди

· Засідання педагогічної ради

· Тренінги

2.

Самоосвіта:

· Опрацювання методичної літератури з проблем сімейного виховання.

· Вивчення та адаптування до умов своєї групи сучасних методик, технологій взаємодії з родиною й варіативних методів надання допомоги родині.

· Опрацювання літератури

· Творчі проекти

· Тренінги

Р О З Д І Л 6.

Професійна рефлексія

Мета: аналіз результативності взаємодії ШДС з родиною та виявлення

потенціалу вдосконалення співпраці з батьками.

Завдання:

· Вивчити й проаналізувати роботу закладу з організації взаємодії та співпраці з родинами вихованців.

· Спланувати роботу з батьками, враховуючи позитивне і негативне у роботі закладу.

№ з/п

Зміст роботи

Форми роботи

1.

Аналіз роботи з батьками:

· Збір аналітичного матеріалу

· Підбиття підсумків проведеної роботи з батьками.

· Опитування

· Анкетування

· ” Батьківська пошта “

· Зошит відгуків і пропозицій

2.

· Розроблення системи психолого-педагогічної допомоги родині.

· Вироблення стратегії спільної діяльності всіх служб ШДС з питань співпраці з родиною

· Розроблення заходів щодо поліпшення роботи з батьками

· Внесення коректив у планування роботи з батьками.

· Планування роботи з родинами на перспективу

· Засідання за круглим столом

· Творчі групи

· Перспективне і календарне планування

А також дивіться:

image