Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2012-2013 навчальному році

2012-13 навчальний рік для початкової школи буде особливим.

Відповідно до статті 16 Закону України “Про загальну середню освіту” 2012/2013 навчальний рік у початковій школі розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 31 травня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр – з 14 січня по 24 травня.

Закінчується навчальний рік проведенням державної підсумкової атестації випускників початкової школи з 13 по 21 травня та навчальних екскурсій у 1-4 класах з 27 по 30 травня.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 27 жовтня  по 4 листопада, зимові з 29 грудня по 13 січня, весняні з 23 по 31 березня.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул; навчальну практику та навчальні екскурсії за рішенням закладу можна провести в інші терміни, або впродовж навчального року.

Тему першого уроку в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів учитель обирає самостійно. Форми і методи проведення першого уроку обираються з урахуванням можливостей навчального закладу та індивідуальних особливостей учнів класу.

У початковій школі з першого року навчання може здійснюватися поділ класів на групи при вивченні української чи іншої мови навчання (мови і читання), української мови (мови і читання) у школах з навчанням мовами національних меншин, іноземної мови відповідно до чинних нормативів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128).

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин, 2 – 4 класах – 40 хвилин.

Термін проведення канікул для 1 класу визначається відповідно до режиму роботи загальноосвітнього навчального закладу. Їх тривалість протягом навчального року не повинна бути меншою 30 календарних днів.

З урахуванням особливостей регіону, специфіки роботи загальноосвітнього навчального закладу за погодженням з місцевими органами управління освітою допускається зміна графіка учнівських канікул, зокрема впровадження для учнів 1 класу додаткових весняних тижневих канікул.

Звертаємо Вашу увагу , що для учнів 1 класу особлива увага має приділятися:

– організації гарячого харчування;

– облаштуванню кімнат для відпочинку (сну);

– приміщень для організації рухливих ігор, щонайменше одного на паралель класів;

– обладнанню відокремлених туалетів (вбиралень);

– обладнанню відокремлених гардеробів з обов’язковим виділенням секцій для кожного класу тощо.

Законом України “Про загальну середню освіту” визначено тривалість уроків для учнів 1 класу. Вона становить 35 хвилин.

Тривалість перерв між уроками для учнів 1 класу  має бути не меншою 15-ти хвилин, великої перерви після другого уроку – не менше 30-ти хвилин, або двох малих перерв по 20 хвилин після другого і третього уроків. На великих перервах організовується харчування, активний відпочинок учнів.

У навчально-виховному процесі з предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану використовуються навчальні програми, підручники та навчально-наочні посібники, які мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

Домашні завдання учням першого класу не задаються.

Навчальні досягнення учнів 1 класу оцінюються вербально.

У класному журналі та в зошитах оцінки  в балах або в рівнях не виставляються. Недоцільним є використання будь-яких позначень для оцінювання навчальних досягнень учнів 1 класу, оскільки вони з часом асоціюються у дитини з відповідним балом за встановленими критеріями оцінювання. Не оцінюються темп роботи учня, його особистісні якості та індивідуальні психічні процеси, зокрема, пам’ять, увага, сприймання тощо.

Ведення учнівських щоденників у 1 класі не рекомендовано.

Усі учні 1 класу незалежно від річного оцінювання  переводяться до наступного класу.

Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання отримали бали початкового рівня (1,2,3) або не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей програму, можуть бути, як вийняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради  та за згодою батьків чи осіб, які їх замінюють. (п. 3.3 Інструкції).

Відповідальність за безпеку життєдіяльності кожного учня на уроках,  під час перерв, на групах продовженого дня, дотримання вимог санітарних правил і норм несуть вчителі-класні керівники, вчителі-предметники, вихователі груп продовженого дня, адміністрація загальноосвітніх навчальних закладів.

Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів буде здійснюватися відповідно до наказу МОНмолодьспорту України від 30.08.2011 № 996 “Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану” (додатки 1 – 12).

Оцінювання навчальних досягнень учнів 1—2-х класів здійснюється вербально, у 3—4-х класах — за 12-бальною шкалою.

За рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу може здійснюватися, розпочинаючи з ІІ семестру, за 12-бальною шкалою.

З метою визначення відповідності освітнього рівня випускників початкової школи вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів та визначення рівня сформованості в молодших школярів умінь застосовувати набуті знання і вміння на практиці здійснюється державна підсумкова атестація з української мови (мови і читання) та математики (відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 р. № 94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 27 лютого 2008 р. за № 151/14842)). У 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин також можуть підлягати атестації результати навчальної діяльності з мови навчання (мови і читання).

Бали за атестацію із цих предметів виставляються за результатами річних підсумкових контрольних робіт.

Підсумкові контрольні роботи виконують усі учні, окрім тих, які з поважних причин (хвороба, довготривалі перебування на лікуванні, спортивних змаганнях, переїздах в інші місця проживання, природні катаклізми) не можуть бути присутніми у визначений час для написання підсумкових контрольних робіт. У такому разі оцінки за державну підсумкову атестацію виставляються учням за результатами семестрового оцінювання. Додаткові види перевірних робіт у 4-х класах не проводяться.

Разом з тим повідомляємо, що в наступному навчальному році навчальні досягнення учнів 1-4- класів з предметів: « Основи здоров’я», « Фізична культура», « « Музичне мистецтво», « Образотворче мистецтво» мають оцінюватись вербально.

А також дивіться:

SONY DSC