ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ Згідно програми розвитку дитини старшого дошкільного віку « Впевнений старт»

Орієнтири розвитку дитини характеризують фізичний, психічний та соціальний розвиток старшого дошкільника і дають уявлення про оволодіння ними основними способами розумових дій, розвиток різних видів діяльності, сформованість базових якостей, компетентності.

Фізичний розвиток:

• у своїх діях керується всіма органами чуттів;

• вправний, витривалий, енергійний у повсякденній діяльності; бере активну участь у різноманітних іграх, вправах, заняттях;

• дотримується основних правил особистого догляду, володіє навичками підтримання здоров’я та гігієни; орієнтується в ознаках здоров’я та хвороби;

• дотримується основних правил культури споживання різноманітних продуктів;

• знає про існування небезпечних об’єктів і предметів, розуміє правила безпечної поведінки, дотримується їх у реальному житті;

• належним чином застосовує різні технології у фізичній та предметно-практичній діяльності, володіє конструктивними вміннями й навичками.

Емоційний розвиток:

• переважають оптимістичне самопочуття, гарний настрій;

• орієнтується в основних емоціях, називає кожну словами; розуміє свій емоційний стан та стан людей, що навколо;

• адекватно реагує на різні життєві події, ситуації;

• усвідомлює, може пояснити словами, що спричинює ту чи іншу емоцію;

• знає, якою мімікою передається кожна з основних емоцій;

• вміє стримувати негативні емоції, регулювати свої почуття;

• знає, як позитивні і негативні переживання впливають на стан і настрій людей;

• сприйнятлива до переживань інших; вносить корективи у власну поведінку відповідно до настрою оточення, намагається бути емоційно суголосною іншим.

Соціальний розвиток:

• швидко звикає до нових умов життя; добре орієнтується в новому середовищі, пристосовується до його вимог, конструктивно впливає на інших;

• довіряє знайомим дорослим, вільно з ними спілкується, розраховує на них;

• у разі потреби звертається до дорослого по допомогу;

• налагоджує дружні стосунки з приємними однолітками;

• намагається визначити свій статус у колі значущих ровесників, заявляє про свої можливості, демонструє вміння;

• узгоджує свої дії з партнерами по спільній діяльності, вміє домовлятися, укладати угоди, виходити з конфлікту з найменшими затратами зусиль; поводиться миролюбно;

• поводиться відповідально, може обґрунтувати свої рішення та вчинки;

• знає межі соціально схвалюваної, прийнятної та неприйнятної поведінки;

• виважено ставиться до контактів з незнайомими людьми та їхніх пропозицій, утримується від спілкування з “чужими” без дозволу рідних та близьких.

Моральний розвиток:

• знає головні правила моральної поведінки, намагається дотримуватись їх у своїй діяльності;

• диференціює поняття “добро” і “зло”, може дати оцінки відповідним вчинкам (своїм та інших людей);

• толерантна, визнає і поважає схожі та відмінні риси людей;

• поводиться чесно і правдиво щодо інших;

• ініціює допомогу та підтримку всім, хто цього потребує; намагається захистити менших, слабших за себе;

• поводиться безкорисливо, не розраховує на схвалення морального вчинку авторитетними людьми;

• виявляє турботу про інших, прагне бути їм корисною; намагається втішити, заспокоїти;

• вчиняє справедливо, совісно не лише в присутності дорослих, а й за відсутності контролю з їхнього боку.

Розвиток довільної поведінки:

• орієнтується на правилодоцільну поведінку, впорядковує простір навколо себе;

• формулює мету своєї діяльності, передбачає майбутній результат, планує свої дії;

• доводить розпочате до кінця, виконує дану іншим обіцянку;

• мобілізується на долання труднощів, звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності;

• контролює проміжні результати своєї діяльності, вносить у них корективи, виправляє помилки, без спонукань ззовні може, якщо треба, переробити зроблене, поліпшити свій результат;

• протягом певного часу може організувати себе та однолітків;

• утримується від небажаних висловлювань та вчинків;

• характеризується вольовими рисами характеру — самостійністю, наполегливістю, цілеспрямованістю, витримкою, сміливістю.

Розвиток пізнавальної активності та основ логіки:

• цікавиться новим, активно вивчає навколишній світ та самого себе; виявляє допитливість;

• ставить дорослим багато запитань; на деякі з них намагається знайти відповіді самостійно; прагне дістати відповідь на кожне запитання;

• уміло використовує набуті знання для отримання нових;

• знаходить нове у знайомому та знайоме в новому;

• порівнює, зіставляє, аналізує, узагальнює, виробляє власні судження;

• знаходить кілька варіантів розв’язання проблеми;

• диференціює реальне та фантастичне;

• розмірковує над глобальними проблемами — сенсом життя людини, народженням, смертю, причинами війн, природними катаклізмами тощо;

• збирає інформацію через спостереження, практичні спроби і помилки;

• пов’язує свої знання з реальними життєвими ситуаціями, апробує їх.

Розвиток математичних умінь:

• знає основні числа, здійснює розрахунки, розв’язує нескладні арифметичні задачі;

• здійснює розташуванням предметів у просторі за величиною, масою, об’ємом, перебігом подій у часі;

• класифікує геометричні фігури, предмети та їх сукупності за якісними ознаками та кількістю;

• вимірює кількість, довжину, ширину, висоту, об’єм, масу, час;

• виявляє інтерес до математичної діяльності;

• знає співвідношення між одиницями часу, вміє визначати час за годинником;

• прагне самостійно знаходити розв’язання математичних задач.

Мовленнєвий розвиток:

• характеризується правильною звуковимовою;

• розуміє значення мовлення для людини;

• використовує мову в різних цілях;

• ефективно спілкується рідною мовою; дістає задоволення від читання (дорослим та власного);

• розрізняє рідну й чужу мови; виявляє до останньої інтерес;

• рука готова до письма;

• має збалансований словниковий запас з кожної сфери життєдіяльності;

• розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення.

Художньо-естетичний розвиток:

• використовує мистецтво для вираження своїх знань, думок, почуттів, ставлень;

• розуміє та схвально ставиться до різних видів мистецтва;

• володіє художніми навичками та певними техніками;

• має елементарні особисті естетичні критерії;

• сформовані зачатки художнього смаку: має свої літературні, музичні, образотворчі уподобання;

• розуміє, що мистецтво відображає культуру народу;

• обізнаний з рідною культурою, шанує традиції своєї родини та країни, виявляє інтерес до культури інших народів України та світу;

• охоче слухає музику, співає, музикує, танцює, декламує, малює, конструює тощо;

• розрізняє “красиве” і “потворне”, емоційно відгукується на нього, передає враження кольором, лінією, композицією тощо.

Екологічний розвиток:

• емоційно реагує на красу природи, усвідомлює важливість бережливого ставлення до неї, позитивні та негативні впливи людини на природу;

• має уявлення про відмінності природи різних регіонів України та світу;

• знає ознаки й характерні властивості компонентів природи (піску, води, ґрунту, снігу, каміння);

• розрізняє контрастні стани погоди, розуміє причинно-наслідкові зв’язки між станом погоди й поведінкою людей;

• визначає і називає характерні ознаки рослин, знає, як їх доглядати, дотримується правил безпечного спілкування з рослинами;

• знає свійських і диких тварин, їхні характерні ознаки, дії, місце проживання; має досвід догляду за свійськими тваринами, дотримується правил безпечного поводження з ними;

• усвідомлює, що сміття забруднює природне довкілля; володіє навичками дбайливого ставлення до нього;

• розуміє відповідальність людей та власну за стан природного довкілля.

Розвиток ігрових умінь:

• виявляє інтерес до сюжетно-рольової гри, радіє можливості грати;

• зацікавлено ставиться до ігрового сюжету, його наближеності до реального життя; може вносити новизну, доцільні зміни;

• уміє виконувати головні й другорядні ролі, командувати й підкорятися; передає основні особливості кожної ролі, добре її типізує та індивідуалізує;

• узгоджує виконання ролі з іншими учасниками гри;

• приймає ігрові правила, дотримується їх;

• уміло використовує в грі іграшки, атрибути, матеріали; проявляє винахідливість і дотепність;

• радіє спілкуванню з товаришами, охоче з ними грає.

А також дивіться:

matem_4