Обсяг домашніх завдань для учнів початкової школи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/9-468                                                                                                                                                                                                          29. 12. 2001

Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських

державних адміністрацій Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти

ПРО ОБСЯГ І ХАРАКТЕР ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Відповідно до Закону Украї­ни «Про загальну середню осві­ту» з 1 вересня 2001 року розпо­чався перехід на новий зміст, структуру та єдиний 4-річний термін навчання учнів початко­вої школи.

Головним завданням почат­кової ланки сучасної загально­освітньої школи є забезпечення умов для інтелектуального, соці­ального, морального, фізичного розвитку і саморозвитку кожно­го учня, що реалізуються через оновлення змісту навчальних програм, методики проведення уроку, форм організації навчаль­но-виховного процесу, в тому числі й організації домашньої самостійної роботи.

Основною метою домашніх завдань є: закріплення, поглиб-лення і розширення знань, на­бутих учнями на уроці; підготов­ка до засвоєння нового матеріа­лу; формування в дітей уміння самостійно працювати; розвиток їхніх пізнавальних інтересів, творчих здібностей тощо.

Ефективність домашніх зав­дань визначається дотриманням певних вимог до їх організації:

розуміння учнями поставле-
них перед ними навчальних зав-
дань;

враховування вікових та індивідуальних особливостей школярів, їхніх пізнавальних можливостей, специфіки кожно­го навчального предмета, склад­ності матеріалу, характеру зав­дань та ін.;

формування загальнонав-чальних умінь і навичок (умін­ня правильно розподіляти час, встановлювати послідовність виконання завдань, виділяти головне, використовувати попе­редньо вивчений матеріал, за­стосовувати наявні знання тощо).

Домашні завдання (само­підготовка) вдома та в групі про­довженого дня слід виконувати в умовах, що відповідають гігієнічним і педагогічним вимо­гам.

Раціональна організація самопідготовки (виконання до­машніх завдань) сприятиме збереженню здоров’я учнів, високого рівня функціонального стану їхнього організму протягом дня:

Особливої уваги вчителів і вихователів при виконанні до­машніх завдань в умовах роботи групи продовженого дня потре­бують діти з ослабленим здоро­в’ям та такі, які внаслідок інди­відуальних і типологічних особ­ливостей нервної системи не можуть виконувати одночасно завдання з іншими учнями. Та­ким дітям не рекомендується регламентувати час на виконан­ня певних видів робіт, для них слід практикувати додатковий відпочинок.

При визначенні форм, харак­теру, змісту, обсягу домашніх завдань, методів їх організації необхідно враховувати специ­фіку навчального предмета, пізнавальні можливості учнів, їхні вольові якості та уподобан­ня тощо.

У початкових класах мож­ливі як усні, так і письмові до­машні завдання; індивідуальні, що заохочують, стимулюють школяра до навчання, пізнан­ня, розвивають індивідуальні здібності та інтереси дитини, групові та паркі, що спрямо­вані на дослідницьку, пошуко­ву, аналітичну роботу, співпра­цю, співдружність тощо; реп­родуктивного, конструктивно-варіативного та творчого харак­теру.

Домашні завдання можна диференціювати залежно від підготовки учнів, їхніх індивіду­альних особливостей сприйнят­тя, пам’яті, мислення, урізнома­нітнюючи при цьому зміст до­машніх робіт та їх характер. До­цільно надавати право учням ви­бирати серед різних запропоно­ваних варіантів (рівнів) завдан­ня як для індивідуального вико­нання, так і для роботи в парах чи невеликих групах.

При визначенні обсягів до­машніх завдань необхідним є врахування темпу і ритму робо­ти учнів, навантаження їх на­вчальною роботою цього та на­ступного днів, стану їхнього здо­ров’я.

У 1-му класі домашні завдан­ня не задаються.

У 2—4 класах обсяг навчаль­ного матеріалу для домашніх робіт орієнтовно повинен стано-вити ¼ обсягу, виконаного на уроці і бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не пере­вищували у 2-му класі — 45._хд, у 3 (2) класі — І години 10 хв, у 4 (3) класі — 1 год 30 хв.

Домашні завдання не реко­мендується задавати на кані­кули, на вихідні та святкові дні.

Добір завдань для домашньої роботи, інструктаж щодо їх ви­конання (повний, стислий, кон­кретний тощо) учитель продумує завчасно і фіксує в поурочному плані-конспекті уроку. • Домашнє завдання може бути задано з предметів інварі­антної частини, навчального пла­ну, з будь-якого розділу програ­ми, але тоді, коли його доцільність умотивована.

з основ здоров’я та фізичної культури, основ безпеки життє­діяльності, трудового навчання, художньої праці, мистецтва (му-зики, образотворчого мистецтва) домашні задвання, як пра­вило, не задаються.

Успішне виконання учнями домашніх завдань в значній мірі залежить від співпраці учи­теля (вихователя групи продов­женого дня) з їхніми батьками. Важливо переконати батьків у тому, що дотримання опти­мального режиму виконання домашніх завдань, їхня посиль­на допомога і контроль за ви­конанням сприятимуть розв’я­занню основної мети навчаль­ної домашньої роботи. Вчитель повинен знайомити батьків з основними програмовими ви­могами до навчальних пред­метів, усного та писемного мовлення молодших школярів тощо, повідомляти батьків про результати виконання до­машніх завдань.

Місце подачі домашнього завдання може бути на будь-яко­му етапі уроку.

Не допускається подача до­машнього завдання під час чи після дзвінка на перерву, після уроків, оскільки воно повною мірою не фіксується дітьми; учні позбавлені можливості ставити запитання; учитель не встигає пояснити суть завдання.

Форми перевірки домашньо­го завдання можуть бути різни­ми: фронтальна, індивідуальна, колективна, само-, взаємопере­вірка, творча тощо. Вибір фор­ми контролю залежить від змісту, виду і мети домашнього завдання.

Домашні завдання повинні перевірятися вчителем система­тично (див. «Система контролю та оцінювання навчальних до­сягнень учнів початкової шко­ли», 2001 р.)

Контроль та відповідальність за перевантаження учнів до­машніми завданнями покла­дається на заступника директо­ра з навчально-виховної робо­ти загальноосвітнього навчаль­ного закладу.

Заступник державного

секретаря                     Г.Науменко

А також дивіться:

ped p3030004