Інноваційна освітня діяльність

Інноваційна освітня діяльність – це розробка, розповсюдження та застосування освітніх інновацій. Освітні інновації – це вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи та їхні компоненти, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності.

Інноваційна діяльність в системі початкової та дошкільної  освіти у м. Києві регулюється такими нормативно-правовими документами

–       Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затверджене Наказом МОН України №522 від 7 листопада 2000 р.),

–       Положенням про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (затверджене Наказом МОН України №114 від 20 лютого 2002 р.),

–       Положенням про порядок організації та проведення педагогічного експерименту регіонального рівня (затверджене Наказом ГУОН №37 від 12 лютого 2008 р.).

Впровадження інформаційних технологій навчання В ШДС « ПРОЛІСОК»

Усвідомлюючи роль і значення інновацій як рушійної сили освітянських реформ, а також із метою реалізації безперервної дошкільної  та початкової освіти, педагогічний колектив ШДС « Пролісок» все інтенсивніше впроваджують інформаційні технології в освітній процес. Інформатизація шкільної та дошкільної освіти відкриває широкі перспективи для підготовки дітей до життя в інформаційному суспільстві й, водночас, створює умови для безперервної освіти. Від того, наскільки успішно буде вирішене це завдання, значною мірою залежить розвиток країни та її місце у світовій спільноті.

Заявлений педагогічний експеримент має на меті навчити дітей користуватися інформаційними технологіями та навчатися, застосовуючи ці технології. Як і в багатьох країнах світу, в Україні подібна програма слугує своєрідним каталізатором реформування освіти, адже сприяє підготовці учнів до використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, вихованню нового покоління майбутніх працівників, сприятиме сталому та довгостроковому економічному зростанню суспільства.

Мета:

  • теоретичне обґрунтування та перевірка ефективності комплексного використання мультимедійних і комп’ютерних засобів навчання в початковій школі та дошкільних групах ШДС « Пролісок»
  • розробка дидактичних основ створення новітніх інформаційних засобів, методик і технологій їхнього використання у навчально-виховному процесі початкової школи та дошкільних груп.

Завдання:

–       удосконалити систему підготовки вчителів та вихователів до використання сучасних інформаційних технологій;

–       експериментально перевірити ефективність використання у навчально-виховному процесі ШДС комплексу інформаційних технологій навчання.

–                проаналізувати сучасний стан теорії та практики створення та використання новітніх інформаційних засобів;

–                розробити вимоги до створення та використання новітніх інформаційних засобів;

–                розробити систему методик і технологій використання новітніх засобів;

–                розробити заходи щодо впровадження новітніх інформаційних засобів у навчально-виховний процес.

А також дивіться:

matem_4 124